STADGAR för Sportfiskeklubben Lilla Fiskelyckan


§ 1
Ändamål och syfte

SFK Lilla Fiskelyckan är en sammanslutning av fiskeintresserade personer i Stockholm.
Klubben är ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund och dess Stockholmsdistrikt.

Klubben har till syfte:
Att bidra till sportfiskets utveckling som sport- och rekreationsform,

Att främja sportfiske och fiskevård

Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och utnyttjande av fiskevatten,

Att genom ungdomsverksamhet stimulera sportfiske- och naturintresset bland ungdom
och därigenom ge dem ett ökat utbyte av fritiden,

Bekämpa olagligt och oetiskt fiske.

Verka för ökat fiske- och naturvett liksom för andras rätt,

Verka för gott kamratskap mellan klubb ( föreningar etc.)
och andra kategorier av fiskare till åstadkommande av god trivsel vid fiskevattnen.


§2
Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje sportfiskeintresserad person som söker inträde,
och betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.


§3
Förvaltning

Klubbens verksamhet hanteras av en styrelse som består av ledamöter och suppleanter som väljs på årsmötet.
Styrelsen består av en ordförande och minst fem ledamöter jämte suppleanter.
Ledamöterna utses på en tid av två år på så sätt att halva antalet ledamöter avgår vart annat år.
Detta innebär att halva antalet ledamöter på det första årsmötet väljs på ett års tid.
Styrelsen får bara ta beslut när minst halva antalet ledamöter eller suppleanter är närvarande på ett styrelsemöte. Styrelsen beslutar med enkel majoritet.
Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden utom vid val, där lotten avgör.
Klubben firmatecknare är Ordförande & Kassören var för sig.


§4
Revision

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet en revisor jämte suppleant för denna.
Revisor och suppleant väljs på ett år
Klubbens räkenskaper avslutas per den 31 december årligen.


§5
Motioner

Motioner och ärenden som skall upptas till behandling vid årsmötet
skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte.
§6
Årsmöte

Årsmöte skall hållas årligen före januari månads utgång.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
Mötets öppnande
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av mötesfunktionär
Övriga frågor till dagordningen
Styrelsens förvaltningsberättelse
Ungdomssektionens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
Val av revisor jämte suppleant
Val av erforderliga kommittéer
Fastställande av arvoden och traktamenten
Fastställande av avgifter
Styrelsens rapporter och förslag
Motioner och ärenden
Övriga frågor
Mötets avslutande

§7
Kallelse
Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 8 dagar före årsmötesdagen. 
§8
Uteslutning

Medlem som uppsåtligt skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgans bestämmelser
eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas.
Frågan om uteslutande får dock inte beslutas förrän medlemmen beretts tillfälle
att inom en viss bestämd tid yttra sig i ärendet.
Uteslutande ska beredas genom skriftlig varning samt att medlemmen ges möjlighet
att på därpå (minst 20 kalenderdagar) följande styrelsemöte yttra sin syn på frågan.


§9
Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två på varandra följande klubbmöten
varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet.
Mellan dessa beslut skall minst en månad förflyta.


§10
Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande möten
varav ett skall vara årsmöte och varvid skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera mötet.
Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till sportfiskefrämjande åtgärder
som exempelvis fiskevård eller ungdomsverksamhet.

Dessa stadgar antogs vara gällande
genom röstning av medlemmarna vid årsmötet 2018-02-04
efter det att klubben bedrivit verksamhet sedan augusti 1983.

 
 
                        Sfk Lilla Fiskelyckan